OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Doprava

 

Doprava Českou poštou: do 10 kg je 200,- kč s DPH.

Cena dopravy zásilkovou službou PPL do 15 kg je 150 Kč s DPH.
 • Cena dopravy zásilkovou službou PPL 15 - 50 kg je 200 Kč s DPH.

 • Cena dopravy zásilkovou službou PPL nad 50 kg je 949 Kč s DPH. • Cena doprava zásilkovou službou PPL na Slovensko do 15 kg je 290 Kč s DPH.

 • Cena dopravy zásilkovou službou PPL na Slovensko 15 - 50 kg je 600 Kč s DPH.

Osobní odběr:
Zboží si vyzvednete na naší pobočce v Bohumíně.

Cena: 30 Kč s DPH


Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě

www.minicross-minibike.cz jehož provozovatelem je Vítězslav Peter, IČO: 46110569, se sídlem: Ostravská 80 Bohumín - Pudlov 735 51, zde zboží i posílejte.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Nedílnou součástí těchto podmínek je i reklamační řád.

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 • Dodavatel / prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

 • Kupující - spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 • Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, tj. který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Prodávájící si vyhrazuje právo takovémuto subjektu prodat výrobek - zboží se zárukou v trvání 6-ti měsíců. Kupující, který kupuje zboží na IČO nemá možnost vrácení tohoto zboží ve lhůtě 14 dnů, ale jsme ochotni mu toto zboží vyměnit za jiné z naší nabídky.

 • Kupní smlouva, kdy je kupujícím spotřebitel - Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Pokud by obdržené obchodní podmínky či reklamační řád neodpovídaly obchodním podmínkám či reklamačnímu řádu uveřejněným na webu, pak má kupující právo neprodleně o této skutečnosti informovat SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. na emailové adrese saop@spotrebitele.info. Kupující by si měl potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  Kupní smlouvy, kdy kupujícím není spotřebitel - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


  Informace o uzavřené smlouvě

  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit před vlastním uskutečněním objednávky a jejich kopii obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
  Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


  Dodání zboží

   • Doprava Českou poštou

    Vaše zboží bude dodáno obchodním balíkem České pošty. Obchodní balík je doručen nejpozději následující pracovní den po dni podání na poštu.

    Na Váš email budou zaslány informace o odeslání Vašeho zboží, číslo balíku a přístup na jeho stálé sledování. Budete tedy vědět, kde se Vaše zboží v danou chvíli nachází.

    PŘEVZETÍ ZÁSILKY - Reklamace mechanického poškození - Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím BALÍKU (POPŘ. ZÁSILKY) a stvrzuje, že DORAZIL ZVNĚJŠKU mechanicky NEPOŠKOZEN. V případě poškození obalu doporučujeme zásilku nepřebírat nebo uplatnit reklamaci nejpozději do 24 h na příslušné poště dle dodací adresy nebo popřípadě kontaktujte centrum České pošty na telefonu 800 104 410.

    Cena dopravy Českou poštou je 200 Kč s DPH při zásilce do 10 kg.

   • Zásilková služba PPL

    Vaše zboží bude dodáno přepravní službou PPL. Balík je doručen nejpozději následující pracovní den po dni převzetí balíku firmou PPL, poté Vám bude zasláno číslo balíku a informace, kdy můžete zboží očekávat.

    Na adrese www.ppl.cz můžete sledovat, kde se Vaše zboží v danou chvíli nachází.

    Cena dopravy zásilkovou službou PPL do 15 kg je 100 Kč s DPH.

   • Cena dopravy zásilkovou službou PPL 15 - 50 kg je 200 Kč s DPH.

   • Cena dopravy zásilkovou službou DHL nad 50 kg je 949 Kč s DPH.

    Cena doprava zásilkovou službou PPL na Slovensko do 15 kg je 290 Kč s DPH.

   • Cena dopravy zásilkovou službou PPL na Slovensko 15 - 50 kg je 600 Kč s DPH.

   

   

  • Osobní odběr

   Zvolte si osobní odběr v případě, že si chcete zboží vyzvednout přímo na naší pobočce. Ušetříte tak cenu za dopravu, protože za osobní odběr si účtujeme jen 30 Kč s DPH jako manipulační poplatek .

   Osobní odběr probíhá v Bohumíně na adrese: Ostravská 80, St. Bohumín - Pudlov v provozní době: 8:00 - 16:00 hod (v pracovní dny) - nutno domluvit telefonicky na tel. č. +420 608 977 654.

  Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 6 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší – v takovém případě budeme kupujícího bez zbytečného odkladu kontaktovat a spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit, a to bez jakýchkoliv poplatků (to platí i v případě nedoručení zboží do 6 pracovních dnů).

  Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, doporučujeme, abyste uvedli tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.

  V případě, že je přepravní obal natolik poškozen a lze se domnívat, že i dodané zboží bude v důsledku vzniku poškození při přepravě vadné, nemá spotřebitel povinnost takovou zásilku přebírat a může tak ihned uplatnit při převzetí rozpor s kupní smlouvou (více o rozporu s kupní smlouvou níže). O nepřevzetí zásilky z důvodu jejího poškození, kdy se jedná o rozpor s kupní smlouvou, uveďte tento svůj projev vůle do předávacího protokolu přepravce, pošty.

  Platební podmínky

  V případě smlouvy s kupujícím, který je spotřebitelem, je pro účely kupní smlouvy platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali, bez ohledu na pozdější změny. Prodávající si v případě smlouvy skupujícím, který není spotřebitelem, vyhrazuje právo změnit cenu. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, tak prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Pokud kupující nebude souhlasit s navýšením ceny, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě budou kupujícímu navráceny všechny jím dosud zaplacené finanční prostředky bez zbytečného odkladu. Všechny uvedené ceny jsou platné do doby vystavení nové cenové nabídky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.  Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky – u kupujícího spotřebitele je toto možné pouze v případě, že je to výrazně uvedeno u konkrétního zboží před provedením objednávky, nebo když se objednávka jeví natolik rozsáhlá, že existují důvodné pochybnosti o skutečně projevené vůli a možnostech spotřebitele za zboží zaplatit. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.  Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků (např. PHE), které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
  Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak – u smluv uzavřených s kupujícím – spotřebitelem má tuto povinnost prodávající v případě, že spotřebitel od smlouvy odstoupí (krom odstoupení od smlouvy může spotřebitel stále trvat na dodání objednaného zboží).

  Způsoby plateb

  • platba v hotovosti - při převzetí zboží.

  • platba na dobírku - při zasílání obchodním balíkem České pošty (není účtován poplatek navíc).

  • platba převodem - Zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet v ČSOB - č.ú.: 103121729/0300. Po dokončení objednávky Vám zobrazíme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

  Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. V případě smluv uzavřených s kupujícím spotřebitelem bude zboží uskladněno na jeho náklady a opakované dodání možné až po písemném souhlasu spotřebitele s opětovným doručením zboží (postačí e-mailem).  Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Na infolince +420 608 977 654 a nebo mailem vitek111@seznam.cz


  Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele

  V souladu s § 53 odst.7 občanského zákoníku má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě, doporučujeme dodržet následující postup:

  • odešlete dopis (nejlépe naskenovaný emailem) na e-mail: vitek111@seznam.cz s textem: "Tímto ve smyslu §53 odst. 7 občanského zákoníku odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) do 14ti dnů od převzetí plnění a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Odešlete prosím mailem na vitek111@seznam.cz a následně dopis přibalte ke zboží. Projev vůle o odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného paragrafu občanského zákoníku lze provést i jinou formou, než byla zde uvedena. Z takového projevu vůle musí být ale zřejmé, jaké právo spotřebitel uplatňuje a musí být tento projev vůle odeslán prodávajícímu v zákonné lhůtě 14 dní od převzetí plnění.

   zboží doručte na adresu Vítězslav Peter, Ostravská 80, Bohumín - Pudlov, 735 51

  • zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, vracejte (nejlépe) v původním obalu, mělo by být bez známek použití, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit. Pokud zboží bude nést známky použití, bude poškozené nebo nekompletní, nezbavuje to spotřebitele práva odstoupit do smlouvy, nicméně prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

  • Zaplacené finanční částky Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

  • V případě nesplnění zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, tedy takové odstoupení od smlouvy nebude prodávajícímu odesláno nejpozději 14. den od převzetí plnění nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

  •  

  Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno.

  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

  • na dodávku novin, periodik a časopisů

  • spočívajících ve hře nebo loterii

  Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího v případě smluv uzavřených s kupujícím, který není spotřebitelem

  Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže:

  • zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává

  • výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


  Odpovědnost za vady zboží - záruka

  Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

  Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.


  Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Tím nejsou nijak dotčena jeho práva plynoucí z odpovědnosti za vady. Spotřebitel má právo veškeré své výhrady k dodanému zboží uvést do přepravního protokolu, případně může odmítnout převzít zásilku (důvod takového odmítnutí uvede do přepravního protokolu), pokud je zřejmé, že předmět plnění není ve shodě s kupní smlouvou a uplatnit tak rozpor s kupní smlouvou ihned při převzetí.

  Záruční práva
  Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

  Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší (pozor - nezaměňovat záruční dobu s životností výrobku, životnost výrobku může být mnohem kratší, než je záruční doba). Tato lhůta se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky - tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Při nákupu na IČ je záruční doba podstatně nižší vždy se přihlíží k povaze výrobku, maximální záruční doba je však 6 měsíců od koupě.


  Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  • jde-li o vadu odstranitelnou
   právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
   právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň čtyři vady bránící jejímu řádnému užití.
   Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci
   právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

  Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem (tj. u kupujících, kteří nejsou spotřebiteli), není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.  Rozpor s kupní smlouvou

  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující - spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

  Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

  Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
  V případě potíží může kupující uplatnit právo na opravu u autorizovaných středisek určených provádět záruční opravy.


  Na zboží se vztahuje zákonná a případně smluvní záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. V případě vady, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. Tím není vyloučeno, aby reklamaci uplatnil i u prodávajícího. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu.

  Reklamace zboží - se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) uplatní svůj konkrétní nárok dle povahy neodstranitelné vady kupující u prodávajícího.

  O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem po uplatnění reklamace nedohodne jinak (není však možné prodloužení na nepřiměřenou dobu či na dobu neurčitou). O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

  Prodávající vydá spotřebiteli bezodkladně po přijetí reklamace písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

  Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě zjevně neoprávněné reklamace (pokud se jedná o zjevně šikanózní postup spotřebitele) nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

  V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 • V případě vyřízené reklamace ( uznané i zamítnuté) má kupující povinnost si reklamové zboží vyzvednout neodkladně a to nejpozději do 14 dnů, v opačném případě si prodávájící vyhrazuje právo si účtovat za každý započatý den prdlení tohoto vyzvednutí poplatek za uskladnění ve výši 50,- kč.

 • V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je ČOI.

  Na stav reklamace, se můžete průběžně informovat zde: vitek111@seznam.cz


  Ochrana osobních dat

  Veškeré Vaše osobní údaje, které vložíte do elektronické objednávky, budeme spravovat v souladu se s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů., především je nebudeme zveřejňovat ani zpřístupňovat třetím osobám. Výjimkou je zpřístupnění osobám bezprostředně zapojeným do realizace Vaší objednávky, kterým Vaše osobní údaje poskytneme pouze v nezbytné minimální míře (dopravci).

  Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny. Kupující má právo kdykoliv písemně (včetně emailu) požádat o změnu či vymazání spravovaných osobních údajů.


  Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme při vyplnění objednávky uvést následující údaje:
  Jméno a příjmení
  Adresu pro fakturaci a dodání zboží
  Telefonické spojení
  Elektronickou adresu (e-mail)


  Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme při vyplnění objednávky uvést následující údaje:
  Název firmy
  Adresu pro fakturaci a dodání zboží
  IČO
  DIČ
  Telefonické spojení
  Elektronickou adresu (e-mail)

  Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.


  Váš souhlas

  Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či smazání včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

  Informační linka +420 608 977 654

Vaše zboží bude dodáno obchodním balíkem české pošty.
Cena dopravy Českou poštou je 200 Kč s DPH.

Doprava zásilkovou službou PPL a PPL Sprint:
Vaše zboží bude dodáno přepravní službou PPL do 15 kg je 150 Kč s DPH.
Cena dopravy zásilkovou službou PPL do 50 kg je 250 Kč s DPH.
Cena dopravy zásilkovou službou DHL nad 50 kg je 949,-Kč s DPH.
Nejsme plátci DPH!!!
Recyklační poplatky jsou zahrnuty v ceně zboží.
MjU1NG